วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ

วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. ๒/๒๕๕๕ เรื่อง รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ ธปท. ระบุว่า ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดทำรายงานแสดงฐานะของเงินสำรองระหว่างประเทศ ของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นประจำทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้

รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                                     (ล้านดอลลาร์ สรอ.)             (ล้านบาท)
ทองคำ                              ๘,๓๘๔.๓๔                       ๒๕๓,๖๒๖.๓๙
สิทธิพิเศษถอนเงิน                   ๑,๕๑๔.๗๔                      ๔๕,๘๒๑.๑๑
สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ ๗๐๔.๖๑                     ๒๑,๓๑๔.๗๐
สินทรัพย์ต่างประเทศ                 ๑๖๙,๗๕๙.๔๐                 ๕,๑๓๕,๒๒๑.๙๒
ฐานะรวม                             ๑๘๐,๓๖๓.๑๑                  ๕,๔๕๕,๙๘๔.๑๓
ฐานะล่วงหน้าสุทธิ                    ๒๙,๒๓๑.๐๐                   ๘๘๔,๒๓๗.๗๕
ฐานะสุทธิ                             ๒๐๙,๕๙๔.๑๑                  ๖,๓๔๐,๒๒๑.๘๘

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ๓๐.๒๕๐๐ บาท
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น